Spotkanie raportujące – zaproszenie – dotacje i subwencje


W związku z audytem programu nr EAE/27 1 5 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania kwoty pomocowej z Panatlantyckiego Funduszu Wyrównawczego

Program debata podczas konferencji obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Ocena wpływu Programu Sąsiedztwa INTERREG III A/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006 na osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na obszarze transgranicznym objętym wsparciem.
 • „Ocena wpływu funduszy strukturalnych na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Ewaluacja Działania 5.2 POIG – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Ocena efektywności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu edukacyjnego Sale konferencyjne Treningi w Karpaczu
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013
 • „Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
 • Ocena potencjału rynkowego marki RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ekspertyza na temat zasadności wyznaczenia obszaru o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach RPO WZ i jego wpływu na aktywność beneficjentów w aplikowaniu o wsparcie z funduszy unijnych
 • Ocena zasadności i trafności przyjętego maksymalnego poziomu dofinansowania, wyznaczonej minimalnej wartości projektu oraz systemu oceny projektów w ramach działań 9.4, 9.6, 10.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kontekście możliwości beneficjentów
 • Badanie ewaluacyjne realizacji perspektywy równości płci przez Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów ludzkich na lata 2004-2006
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Działania 2.3 PO KL w relacji Instytucja Pośrednicząca II stopnia-beneficjenci systemowi
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Grant zostany przeanalizowany w aspekcie analizy ex post w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • Dystrybucja energii elektrycznej
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: kraśnicki oraz olsztyński

  Upoważnieni beneficjenci to: KRZYSZTOF SAJDAK FPH „MAREX”, Elbrewery Company Ltd Sp. z o.o., Skup Aut za gotówkę, Zakład Teletechniczny „Teldom” S.C. Dariusz Wilczek, Cezary Matuszewski, P.P.U.H. M-SAT Janusz Miazek, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przedwiośnie” , Camino , Ensalta Sp. z o.o., HolonGlobe Sp. z o. o., Libranova spółka z ograniczoną odpwiedzialnością, PPUH LECH LECH ŚWIĄTEK, Vipera Cosmetics Ryszard Wrzesiński, Electrum sp. z o.o., Texmar Marek Hałoń, Przedsiębiorstwo Usługowe KONTAFIN

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *