Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje


W związku z zamknieciem projektu nr CCM/26 6 9 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania subwencji z Europejskiego Priorytetu Spójności

Porządek debata podczas panelu obejmie poniższe zespoły robocze:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Analiza struktury dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”: Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” oraz Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średni
 • Ocena skuteczności wdrażania pomocy technicznej w programach operacyjnych
 • Pomiar sprawności implementacji celów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Sale konferencyjne Szkolenia w Beskidach
 • Identyfikacja barier w realizacji działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 • Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Kampania promocyjna Funduszy Europejskich. Raport z badania jakościowego.
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Badanie ewaluacyjne realizacji perspektywy równości płci przez Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów ludzkich na lata 2004-2006
 • Innowacyjność w projektach HR – w poszukiwaniu trafnych kryteriów oceny
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Projekt będzie omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja bielizny
 • Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
 • Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • Sprawy zagraniczne
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: myślenicki oraz pińczowski

  Upoważnieni beneficjenci to: CRAK – KOFFE S.A., „FURNEL” S.A., CENTRUM MEDYCZNE PANEWNIKI, Logistyka medyczna Logmed, Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „Pomatik”, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Hadlowo-Usługowe „AN-SAT” Andrzej Łakomy , BOBNETIN Sp. z o.o., DYWILAN , Joskin Polska , MEBCOM Grzegorz Marcinkowski, SEMIUS , Webspine Polska , ITD , PROMUS , Wiesław Majewski, Norbert Majewski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Auto Serwis „Błękitna” W. i N. Majewscy

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *