Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje


W związku z raportowaniem programu nr FFW/59 6 3 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania kwoty pomocowej z Bałtyckiego Funduszu Pomocowego

Harmonogram debata w czasie seminarium obejmuje poniższe grupy panelowe:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • Ocena stanu przygotowania instytucji regionu łódzkiego do wykorzystania środków z RPO WŁ
 • Wpływ realizacji poddziałania 2.2.1 SPO-WKP na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Efekty w zakresie innowacyjności – badanie oddziaływania projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP
 • Pomiar stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu podyplomowego Ośrodek na Wyjazdy integracyjne w Lodzi
 • Badanie podsystemu informatycznego Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia jego przydatności do ewaluacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim
 • Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Ocena programów i projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” ZPORR. Wnioski na przyszłość
 • Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstw, z wykorzystaniem środków EFS. Dotychczasowe doświadczenia z realizacji Działania 2.3 SPO-RZL 2004-2006
 • Identyfikacja skutecznych i efektywnych instrumentów wsparcia skierowanych do osób rozpoczynających działalność gospodarczą
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Projekt będzie omówiony pod kątem skutków wdrożenia w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Przetwórstwo mleka i wyrób serów
 • Produkcja wyrobów formowanych na zimno
 • Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • Działalność agencji pracy tymczasowej
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Nowy Sącz oraz krotoszyński

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Opolu S.A., HERBAPOL GDAŃSK Sp. z o.o., Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A., AUTO-EFEKT Pranie Tapicerki i Kosmetyka Samochodowa, „BEJ” Sp. z o.o. , „ELECTRONIQA” , ASCO , ENERGIA VAWT Maciej Paweł Żurek, HERMES POLSKA , Oxygen Media Admar Group Izabela Maruszewska, PPH WObit Witold Ober, Terma Technologie Sp. z o.o., KDM-AUTOMATYKA M.Zwierzychowski i wspólnicy spółka jawna, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *